Denný poriadok v SMŠ

Prevádzka súkromnej materskej školy: od 06,00 – do 16,30 hod.

 

Rozpis denných činností

 

06,00 – 08,10

 • schádzanie detí
 • hry a činnosti podľa výberu detí
 • ranný filter, ranný kruh
 • spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
 • vzdelávacie aktivity
 • zdravotné cvičenia
 • osobná hygiena

08,10 – 08,35

 • desiata, osobná hygiena

08,35 – 11,10

 • vzdelávacie aktivity
 • zdravotné cvičenia
 • pobyt vonku
 • osobná hygiena

11,10 – 11,35

 • obed

11,35 – 14,10

 • osobná hygiena, čistenie zubov
 • odpočinok

14,10 – 14,35

 • olovrant, osobná hygiena

14,35 – 16,30

 • hry a činnosti podľa výberu detí – individuálne, skupinové priamo i nepriamo usmernené
 • hodnotenie dňa

Zameranie SMŠ

Charakteristika súkromnej materskej školy

   História súkromnej materskej školy sa začala písať v roku 2004, kedy bola na základe Rozhodnutia ministerstva školstva Slovenskej republiky zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Budova a ostatný pozemok súkromnej materskej školy je v nájme na základe nájomnej zmluvy, kde prenajímateľom je Mesto Martin.

Výhodná poloha SMŠ umožňuje vytvárať a realizovať vzdelávací program podporujúci zdravý psychická a fyzický vývin detí. Súkromná materská škola je 4- triedna, poskytuje celodennú starostlivosť o výchovu a vzdelávanie detí.

Počet detí zaradených v jednotlivých triedach je v súlade s platnou legislatívou.

SMŠ navštevujú deti vo veku od 2-6 rokov a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky predovšetkým z Martina ale i z blízkeho okolia.

Materská škola vidí inováciu školstva vo využívaní nových didaktických metód, foriem a stratégií. Dôraz však kladie na celý rad činiteľov, ktoré výrazne ovplyvňujú činnosť detí a ich reálne výchovno-vzdelávacie výsledky. K takýmto činiteľom patrí najmä klíma školy i atmosféra jednotlivých tried. Pri vytváraní vhodnej klímy využívame aj spoluprácu s  rodičmi a ostatnými inštitúciami.

Informačný systém je zabezpečený prostredníctvom webovej stránky www.smsjablcko.sk. Súkromná materská škola vydáva svoj vlastný časopis „Jabĺčko“ 1x v školskom roku.

Vlastné poslanie súkromnej materskej školy ( ďalej len SMŠ)

Podporovať celostný osobnostný rozvoj detí integrovane vo všetkých oblastiach a pripraviť ich na život v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami. Utvárať predpoklady pre ďalšie vzdelávanie rozvíjaním tvorivosti a predstáv v každodenných aktivitách. Pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie tak, aby získali taký základ, ktorý by im priniesol potešenie zo vzdelávania.

 Vlastné ciele SMŠ

 • Deti si budú rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti realizáciou lyžiarskych a plaveckých kurzov.
 • deti si budú rozvíjať zdravý životný štýl uskutočňovaním pravidelných pohybových aktivít – športové olympiády a školy v prírode, turistické vychádzky.
 • prostredníctvom ľudových tradícií budeme rozvíjať spoluprácu s rodičmi a verejnosťou a aktívne sa zúčastňovať na kultúrno – spoločenských akciách mesta s možnosťou prezentácie krúžkovej činnosti – detský folklórny súbor JABĹČKO.
 • deti si budú prostredníctvom tvorivých dielní rozvíjať zručnosti a umelecké cítenie  v spolupráci s rodičmi.
 • deti budú považovať šport a pohybovú aktivitu za súčasť svojho životného štýlu,
 • deti budú aktívne prežívať a vyhľadávať kvalitné výtvarné, hudobné, tanečné, literárne a dramatické umenie,
 • deti budú mať a uplatňovať zdravé sebavedomie s dôrazom na sebapoznanie, budú primerane veku niesť zodpovednosť za svoje konanie, budú sa vedieť slobodne vyjadriť a presadiť s ohľadom na práva, potreby a názory iných,
 • deti budú na základe vlastnej iniciatívy poznávať a objavovať blízke aj vzdialenejšie okolie, prírodu, jej zákonitosti a svoje miesto v nej, s radosťou z nového poznania budú objavovať dosiaľ nepoznané.

 

Kontakty

Názov materskej školy: Súkromná materská škola  Prvá SMŠ

Adresa materskej školy: Ul. Zvolenská č.32, 036 01  Martin

Zriaďovateľ:  Prvá SMŠ spol. s r.o., Ul. Zvolenská č.32, 036 01  Martin

Telefón: 043/4230428

SMS odhášky zo stravy : 0948 289 870

E-mail školy: prvasms@gmail.com

Riaditeľka SMŠ:  Bibiana Olexová

Pedagogickí  zamestnanci:   Mgr. Gajdošová Lenka, Mgr. Krčméryová Ingrid, Malinová Anna, Harmaniaková Bibiana,  Bc. Vidrová Martina, Sumková Adriana, Braban Tatiana

Prevádzkoví zamestnanci  SMŠ:  Krausová Jana, Tkáčová Viera

Ekonomický zamestnanec, vedúca ŠJ: Hrivnáková Jela

Zamestnanci školskej jedálne SMŠ: Skuhrová Alžbeta, Užíková Lýdia

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle §44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679) vykonáva v našej Súkromnej materskej škole Prvá SMŠ zodpovedná osoba: Lucia Ratkošová, email. : zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracované v našej súkromnej materskej škole.