Ročný plán akcií

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL – aktívne zapájať deti do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl            

PRÁVA DETÍ – uplatňovať zdravé sebavedomie detí s dôrazom na sebapoznanie, naučiť sa primerane veku niesť zodpovednosť za svoje konanie, vedieť sa slobodne vyjadriť a presadiť s ohľadom na práva, potreby a názory iných.

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA –  poznávať a objavovať blízke aj vzdialenejšie okolie, prírodu, jej zákonitosti a svoje miesto v nej, s radosťou z nového poznania budú objavovať dosiaľ nepoznané.

september

Plavecký výcvik – Utvárať elementárne základy plávania, odstraňovať strach z vody. Vplyvom vody zvyšovať odolnosť a zdravie detí – predškoláci

október

Zber papiera

Škôlkárska olympiáda – Športové dopoludnie s Luciou Hrivnák – Klocovou . Utvárať  schopnosť čestného športového zápolenia , rozvíjať pohybovú výkonnosť a telesnú zdatnosť.

Deň svetlonosov – tvorivé dielne s rodičmi . Aktívne sa zúčastniť na príprave a oslavách sviatkov a významných dní . Na základe pozorovania a prežívania ich vedieť charakterizovať a poznať ich význam.   Utvárať predstavu o regionálnych ľudových tradíciách a zvykoch.

december

Stretnutie s Mikulášom 

Zdobenie medovníkov – tvorivé dielne s rodičmi. Aktívne sa zúčastniť na príprave a oslavách sviatkov a významných dní . Na základe pozorovania a prežívania ich vedieť charakterizovať a poznať ich význam.   Utvárať predstavu o regionálnych ľudových tradíciách a zvykoch.

február

 Lyžiarsky výcvik – Utvárať základné pohybové zručnosti na lyžiach a prekonávať strach z jazdy na lyžiach

 Zimná vychádzka do Valčianskej doliny – Pozorovať a poznávať  rozmanitosť živej prírody. Uvedomovať si, že les tvorí dôležitú súčasť životného prostredia a aký význam má pre ľudí. Utvárajú si emocionálne bohatý vzťah k prírode

 Fašiangový karneval – Utvárať predstavu o regionálnych ľudových tradíciách a zvykoch.

marec

Veselé veľkonočné nápady – tvorivé dielne s rodičmi. Aktívne sa zúčastniť na príprave a oslavách sviatkov a významných dní . Na základe pozorovania a prežívania ich vedieť charakterizovať a poznať ich význam.   Utvárať predstavu o regionálnych ľudových tradíciách a zvykoch.

apríl 

 Martinské atletické hviezdičky – účasť predškolákov na športovej súťaži ,  ktorú organizuje  mesto Martin.

Hvezdáreň v Gymnáziu V. P. Tótha Martin – spoznávať a pozorovať silu slnka a oblohy – predškoláci

DOD – uskutočniť deň otvorených dverí pre zákonných zástupcov a deti, ktorí majú záujem navštevovať SMŠ

máj

Stavanie mája – priblížiť deťom ľudové zvyky a tradície

Mamičkin deň – Uvedomiť si a oceniť hodnotu lásky rodičov  najmä matky k dieťaťu.

jún

„Týždeň detských radostí“ – Aktívne sa zúčastniť na oslavách MDD, vedieť charakterizovať a poznať ich význam.

Deň na kolieskach – Dodržiavať a prakticky uplatňovať základné pravidlá bezpečnosti cestnej premávky.

 Rozprávková noc v materskej škole – Nezabudnuteľné zážitky s rozprávkovými postavičkami pod rúškom tajomnej noci. Rozvíjať predstavu a fantáziu prostredníctvom rozprávok. Uvádzanie detí do sveta rozprávok a tvorivé vyjadrenie ich prežívania – predškoláci

 Škola v prírode – Prostredníctvom citového vzťahu k prírode utvárať u detí základy environmentálneho  cítenia.   Ochraňovať prírodu ako dôležitú súčasť životného prostredia, upozorňovať na prejavy ohrozovania alebo ničenia prírody  – predškoláci

 Výlet do Jahodníckych hájov a múzea slovenskej dediny – spoznávať ľudovú kultúru a umenie.

Slávnostná rozlúčka s predškolákmi – Zhodnotenie  základov kľúčových kompetencií  na konci predprimárneho vzdelávania.

Iné akcie a spolupráca

Návšteva knižnice Martin – Sever

Bábkové a divadelné predstavenia – Priblížiť deťom dramatické  umenie prostredníctvom profesionálneho divadla.

Divadelné predstavenia zamestnancov školy deťom – Komunikácia   citov , hrové  utváranie životných postojov a všeľudských hodnôt.

Kamarát AX – V spolupráci s Mestskou políciou Martin utvárať schopnosť ochrany pred úrazmi, zvyšovať bezpečnosť prostredníctvom primeranej ostražitosti.

Teddy Bear Hospital – v spolupráci s Martinským klubom medikov zorganizovať projekt s názvom “ Nemocnica u medvedíka“ – zbaviť sa strachu z lekára

Denný poriadok v SMŠ

Prevádzka súkromnej materskej školy: od 06,00 – do 16,30 hod.

 

Rozpis denných činností

 

06,00 – 08,10

 • schádzanie detí
 • hry a činnosti podľa výberu detí
 • ranný filter, ranný kruh
 • spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
 • vzdelávacie aktivity
 • zdravotné cvičenia
 • osobná hygiena

08,10 – 08,35

 • desiata, osobná hygiena

08,35 – 11,10

 • vzdelávacie aktivity
 • zdravotné cvičenia
 • pobyt vonku
 • osobná hygiena

11,10 – 11,35

 • obed

11,35 – 14,10

 • osobná hygiena, čistenie zubov
 • odpočinok

14,10 – 14,35

 • olovrant, osobná hygiena

14,35 – 16,30

 • hry a činnosti podľa výberu detí – individuálne, skupinové priamo i nepriamo usmernené
 • hodnotenie dňa

Zameranie SMŠ

Charakteristika súkromnej materskej školy

   História súkromnej materskej školy sa začala písať v roku 2004, kedy bola na základe Rozhodnutia ministerstva školstva Slovenskej republiky zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Budova a ostatný pozemok súkromnej materskej školy je v nájme na základe nájomnej zmluvy, kde prenajímateľom je Mesto Martin.

Výhodná poloha SMŠ umožňuje vytvárať a realizovať vzdelávací program podporujúci zdravý psychická a fyzický vývin detí. Súkromná materská škola je 4- triedna, poskytuje celodennú starostlivosť o výchovu a vzdelávanie detí.

Počet detí zaradených v jednotlivých triedach je v súlade s platnou legislatívou.

SMŠ navštevujú deti vo veku od 2-6 rokov a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky predovšetkým z Martina ale i z blízkeho okolia.

Materská škola vidí inováciu školstva vo využívaní nových didaktických metód, foriem a stratégií. Dôraz však kladie na celý rad činiteľov, ktoré výrazne ovplyvňujú činnosť detí a ich reálne výchovno-vzdelávacie výsledky. K takýmto činiteľom patrí najmä klíma školy i atmosféra jednotlivých tried. Pri vytváraní vhodnej klímy využívame aj spoluprácu s  rodičmi a ostatnými inštitúciami.

Informačný systém je zabezpečený prostredníctvom webovej stránky www.smsjablcko.sk. Súkromná materská škola vydáva svoj vlastný časopis „Jabĺčko“ 1x v školskom roku.

Vlastné poslanie súkromnej materskej školy ( ďalej len SMŠ)

Podporovať celostný osobnostný rozvoj detí integrovane vo všetkých oblastiach a pripraviť ich na život v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami. Utvárať predpoklady pre ďalšie vzdelávanie rozvíjaním tvorivosti a predstáv v každodenných aktivitách. Pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie tak, aby získali taký základ, ktorý by im priniesol potešenie zo vzdelávania.

 Vlastné ciele SMŠ

 • Deti si budú rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti realizáciou lyžiarskych a plaveckých kurzov.
 • deti si budú rozvíjať zdravý životný štýl uskutočňovaním pravidelných pohybových aktivít – športové olympiády a školy v prírode, turistické vychádzky.
 • prostredníctvom ľudových tradícií budeme rozvíjať spoluprácu s rodičmi a verejnosťou a aktívne sa zúčastňovať na kultúrno – spoločenských akciách mesta s možnosťou prezentácie krúžkovej činnosti – detský folklórny súbor JABĹČKO.
 • deti si budú prostredníctvom tvorivých dielní rozvíjať zručnosti a umelecké cítenie  v spolupráci s rodičmi.
 • deti budú považovať šport a pohybovú aktivitu za súčasť svojho životného štýlu,
 • deti budú aktívne prežívať a vyhľadávať kvalitné výtvarné, hudobné, tanečné, literárne a dramatické umenie,
 • deti budú mať a uplatňovať zdravé sebavedomie s dôrazom na sebapoznanie, budú primerane veku niesť zodpovednosť za svoje konanie, budú sa vedieť slobodne vyjadriť a presadiť s ohľadom na práva, potreby a názory iných,
 • deti budú na základe vlastnej iniciatívy poznávať a objavovať blízke aj vzdialenejšie okolie, prírodu, jej zákonitosti a svoje miesto v nej, s radosťou z nového poznania budú objavovať dosiaľ nepoznané.

 

Kontakty

Názov materskej školy: Súkromná materská škola  Prvá SMŠ

Adresa materskej školy: Ul. Zvolenská č.32, 036 01  Martin

Zriaďovateľ:  Prvá SMŠ spol. s r.o., Ul. Zvolenská č.32, 036 01  Martin

Telefón: 043/4230428

SMS odhášky zo stravy : 0948 289 870

E-mail školy: prvasms@gmail.com

Riaditeľka SMŠ:  Bibiana Olexová

Pedagogickí  zamestnanci:   Mgr. Gajdošová Lenka, Mgr. Krčméryová Ingrid, Malinová Anna, Harmaniaková Bibiana,  Bc. Vidrová Martina, Bc. Zelienková Lucia, Braban Tatiana

Prevádzkoví zamestnanci  SMŠ:  Krausová Jana, Tkáčová Viera

Ekonomický zamestnanec, vedúca ŠJ: Hrivnáková Jela

Zamestnanci školskej jedálne SMŠ: Skuhrová Alžbeta, Užíková Lýdia

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle §44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679) vykonáva v našej Súkromnej materskej škole Prvá SMŠ zodpovedná osoba: Lucia Ratkošová, email. : zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracované v našej súkromnej materskej škole.