Denný poriadok v SMŠ

Prevádzka súkromnej materskej školy: od 06,00 – do 16,30 hod.

 

Rozpis denných činností

06,00 – 07,00 – schádzanie detí v jedálni SMŠ

07,00 – 08,10

 • schádzanie detí v triede
 • hry a činnosti podľa výberu detí
 • ranný filter, ranný kruh
 • spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
 • vzdelávacie aktivity
 • zdravotné cvičenia
 • osobná hygiena

08,10 – 08,35

 • desiata, osobná hygiena

08,35 – 11,10

 • vzdelávacie aktivity
 • zdravotné cvičenia
 • pobyt vonku
 • osobná hygiena

11,10 – 11,35

 • obed

11,35 – 14,10

 • osobná hygiena, čistenie zubov
 • odpočinok

14,10 – 14,35

 • olovrant, osobná hygiena

14,35 – 16,00

 • vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí – individuálne, skupinové priamo i nepriamo usmernené – v triede alebo v školskej záhrade
 • hodnotenie dňa

16,00 – 16,30

 • hry a činnosti podľa výberu detí – individuálne, skupinové priamo i nepriamo usmernené – v jedálni SMŠ alebo v školskej záhrade

Zameranie súkromnej materskej školy

Zameranie vychádza z vonkajších a vnútorných podmienok SMŠ, zo spoločenských potrieb, z vlastných overených projektov, požiadaviek rodičov a z osobnostného zamerania pedagogických zamestnancov.

Poznávanie a ochrana prírody

Východiskom pre rozvíjanie poznatkov v oblasti poznávania a ochrany prírody je umiestnenie súkromnej materskej školy v prostredí bohatom na zeleň, čo umožňuje deťom poznávať prírodu a pochopiť súvislosti medzi prírodnými javmi. Súčasne to umožňuje deťom  pochopiť dôležitosť jej ochrany. Inovatívnymi metódami a formami podporujeme u detí schopnosť  poznávať, objavovať, bádať a skúmať okolitý sveta a rozvíjať tak ich prírodovednú gramotnosť – krúžok pre staršie deti Malý bádateľ.  Ochrana prírody patrí pri súčasnom stave znečistenia našej planéty k prioritám mnohých inštitúcií. Naše turistické vychádzky majú v sebe okrem športových aktivít zahrnuté aj enviromentálne prvky: čo do prírody patrí a čo nie, priame pozorovanie rastlín a živočíchov, ekohry a pod. Staršie deti sa starajú o malú zeleninovú a bylinkovú záhradku v areáli školy. V jesenných mesiacoch deti vyrábajú spolu s rodičmi rôzne výtvory z jesenných plodov. Prostredníctvom digitálnych edukačných programov a zážitkového učenia poskytujeme deťom príležitosť poznávať prírodné zákonitosti a javy, vedieme ich k samostatnému hľadaniu informácií a bádaniu.

Pohyb a zdravý životný štýl

Súkromná materská škola svojimi interiérovými, exteriérovými priestormi a materiálnym vybavením poskytuje  širokú škálu  možností pre rozvoj telesnej kultúry detí. V oblasti pohybu a zdravého životného štýlu deti nadobúdajú trvalý pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám  a utvárajú si postoje  k zdravému životnému štýlu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aktívny pohyb a zdravá životospráva. Prioritu vidíme v zabezpečení dobrých podmienok pre pohybové aktivity – priestorových aj materiálnych, ktoré sú základom budovania vzťahu k pohybu. Aktivity, ktoré podporujú  naše zámery sú športové olympiády, turistické vychádzky, plavecký kurz, lyžiarsky kurz.

Poznávame tradície

Popri napredovaniu moderných technológií nezabúdame deťom vštepovať lásku k ľudovým tradíciám, ktoré majú v našom regióne trvalé korene. Tradične pripravujeme pre deti celoškolské aktivity Stavanie mája,  v spolupráci s rodičmi Tvorivé dielne – Urobme si svetlonosa, Zdobíme si medovníčky, Veselé veľkonočné nápady ( zdobenie vianočných medovníkov, zdobenie   vajíčok, ľudové zvyky a tradície naživo, vystúpenia pre rodičov s prvkami tradícií, ale aj vystúpenia detí v krojoch na ľudovú hudbu). V SMŠ pôsobí folklórny súbor Jabĺčko, ktorý sa prezentuje na rôznych folklórnych slávnostiach a podujatiach organizovaných mestom Martin alebo samotnou súkromnou materskou školou.

Charakteristika súkromnej materskej školy

História súkromnej materskej školy sa začala písať v roku 2004, kedy bola na základe rozhodnutia ministerstva školstva Slovenskej republiky zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Budova a ostatný pozemok súkromnej materskej školy je v nájme na základe nájomnej zmluvy, kde prenajímateľom je mesto Martin. Súkromná materská škola je 4 – triedna, poskytuje celodennú starostlivosť o výchovu a vzdelávanie detí. Počet detí zaradených v jednotlivých triedach je v súlade s platnou legislatívou. SMŠ navštevujú deti vo veku od 2-6 rokov a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky predovšetkým z Martina ale i z blízkeho okolia. Informačný systém je zabezpečený prostredníctvom webovej stránky www.smsjablcko.sk. Súkromná materská škola vydáva svoj vlastný časopis „Jabĺčko“ 1x v školskom roku.

SMŠ vidí inováciu školstva vo využívaní nových didaktických metód, foriem a stratégií. Dôraz však kladie na celý rad činiteľov, ktoré výrazne ovplyvňujú činnosť detí a ich reálne výchovno-vzdelávacie výsledky. K takýmto činiteľom patrí najmä klíma školy i atmosféra jednotlivých tried. Pri vytváraní vhodnej klímy využívame aj spoluprácu s  rodičmi a ostatnými inštitúciami. 

Vlastné ciele SMŠ

poznávanie a ochrana prírody, pohyb a zdravý životný štýl, poznávame tradície 

 • rozvíjať u detí zdravý životný štýl uskutočňovaním pravidelných pohybových aktivít – športové olympiády a školy v prírode, turistické vychádzky, poznávať a objavovať blízke aj vzdialenejšie okolie, prírodu, jej zákonitosti a svoje miesto v nej. Deti budú považovať šport a pohybovú aktivitu za súčasť svojho životného štýlu.
 • rozvíjať u detí kondičné a koordinačné schopnosti realizáciou lyžiarskych a plaveckých kurzov
 • prostredníctvom tvorivých dielní v spolupráci s rodičmi rozvíjať u detí manuálne zručnosti a umelecké cítenie
 • rozvíjať u detí lásku k ľudovým tradíciám – aktívne sa zúčastňovať na kultúrno – spoločenských akciách mesta s možnosťou prezentácie krúžkovej činnosti – detský folklórny súbor JABĹČKO.
 • prostredníctvom environmentálnych aktivít formovať a rozvíjať u detí také osobnostné kvality, ktoré prispejú k rozvoju zdravého životného štýlu.
 • prostredníctvom praktických aktivít zameraných na rozvoj prírodovedných zručností potrebných v bežnom živote rozvíjať u detí prírodovedné poznanie a skúsenosti.

 

 

Kontakty

Názov materskej školy: Súkromná materská škola  Prvá SMŠ

Adresa materskej školy: Zvolenská 32, Martin

Zriaďovateľ:  Prvá SMŠ spol. s r.o., Ul. Zvolenská č.32, 036 01  Martin

Telefón: 043/4230428

SMS odhlášky zo stravy : 0948 289 870

E-mail školy: prvasms@gmail.com

Riaditeľka SMŠ:  Bibiana Olexová

Pedagogickí  zamestnanci:   Mgr. Gajdošová Lenka, Harmaniaková Bibiana, Hlavatová Michaela, Mgr. Krčméryová Ingrid,  Olexová Bibiana, Bc. Vidrová Martina

Prevádzkoví zamestnanci  SMŠ:   Tkáčová Viera, Mesárošová Gabriela

Ekonomický zamestnanec, vedúca ŠJ: Hrivnáková Jela

Zamestnanci školskej jedálne SMŠ: Skuhrová Alžbeta

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle §44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679) vykonáva v našej Súkromnej materskej škole Prvá SMŠ zodpovedná osoba: Lucia Ratkošová, email. : zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracované v našej súkromnej materskej škole.