Zameranie SMŠ

Charakteristika súkromnej materskej školy

   História súkromnej materskej školy sa začala písať v roku 2004, kedy bola na základe Rozhodnutia ministerstva školstva Slovenskej republiky zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Budova a ostatný pozemok súkromnej materskej školy je v nájme na základe nájomnej zmluvy, kde prenajímateľom je Mesto Martin.

Výhodná poloha SMŠ umožňuje vytvárať a realizovať vzdelávací program podporujúci zdravý psychická a fyzický vývin detí. Súkromná materská škola je 4- triedna, poskytuje celodennú starostlivosť o výchovu a vzdelávanie detí.

Počet detí zaradených v jednotlivých triedach je v súlade s platnou legislatívou.

SMŠ navštevujú deti vo veku od 2-6 rokov a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky predovšetkým z Martina ale i z blízkeho okolia.

Materská škola vidí inováciu školstva vo využívaní nových didaktických metód, foriem a stratégií. Dôraz však kladie na celý rad činiteľov, ktoré výrazne ovplyvňujú činnosť detí a ich reálne výchovno-vzdelávacie výsledky. K takýmto činiteľom patrí najmä klíma školy i atmosféra jednotlivých tried. Pri vytváraní vhodnej klímy využívame aj spoluprácu s  rodičmi a ostatnými inštitúciami.

Informačný systém je zabezpečený prostredníctvom webovej stránky www.smsjablcko.sk. Súkromná materská škola vydáva svoj vlastný časopis „Jabĺčko“ 1x v školskom roku.

Vlastné poslanie súkromnej materskej školy ( ďalej len SMŠ)

Podporovať celostný osobnostný rozvoj detí integrovane vo všetkých oblastiach a pripraviť ich na život v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami. Utvárať predpoklady pre ďalšie vzdelávanie rozvíjaním tvorivosti a predstáv v každodenných aktivitách. Pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie tak, aby získali taký základ, ktorý by im priniesol potešenie zo vzdelávania.

 Vlastné ciele SMŠ

  • Deti si budú rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti realizáciou lyžiarskych a plaveckých kurzov.
  • deti si budú rozvíjať zdravý životný štýl uskutočňovaním pravidelných pohybových aktivít – športové olympiády a školy v prírode, turistické vychádzky.
  • prostredníctvom ľudových tradícií budeme rozvíjať spoluprácu s rodičmi a verejnosťou a aktívne sa zúčastňovať na kultúrno – spoločenských akciách mesta s možnosťou prezentácie krúžkovej činnosti – detský folklórny súbor JABĹČKO.
  • deti si budú prostredníctvom tvorivých dielní rozvíjať zručnosti a umelecké cítenie  v spolupráci s rodičmi.
  • deti budú považovať šport a pohybovú aktivitu za súčasť svojho životného štýlu,
  • deti budú aktívne prežívať a vyhľadávať kvalitné výtvarné, hudobné, tanečné, literárne a dramatické umenie,
  • deti budú mať a uplatňovať zdravé sebavedomie s dôrazom na sebapoznanie, budú primerane veku niesť zodpovednosť za svoje konanie, budú sa vedieť slobodne vyjadriť a presadiť s ohľadom na práva, potreby a názory iných,
  • deti budú na základe vlastnej iniciatívy poznávať a objavovať blízke aj vzdialenejšie okolie, prírodu, jej zákonitosti a svoje miesto v nej, s radosťou z nového poznania budú objavovať dosiaľ nepoznané.