Zameranie súkromnej materskej školy

Zameranie vychádza z vonkajších a vnútorných podmienok SMŠ, zo spoločenských potrieb, z vlastných overených projektov, požiadaviek rodičov a z osobnostného zamerania pedagogických zamestnancov.

Poznávanie a ochrana prírody

Východiskom pre rozvíjanie poznatkov v oblasti poznávania a ochrany prírody je umiestnenie súkromnej materskej školy v prostredí bohatom na zeleň, čo umožňuje deťom poznávať prírodu a pochopiť súvislosti medzi prírodnými javmi. Súčasne to umožňuje deťom  pochopiť dôležitosť jej ochrany. Inovatívnymi metódami a formami podporujeme u detí schopnosť  poznávať, objavovať, bádať a skúmať okolitý sveta a rozvíjať tak ich prírodovednú gramotnosť – krúžok pre staršie deti Malý bádateľ.  Ochrana prírody patrí pri súčasnom stave znečistenia našej planéty k prioritám mnohých inštitúcií. Naše turistické vychádzky majú v sebe okrem športových aktivít zahrnuté aj enviromentálne prvky: čo do prírody patrí a čo nie, priame pozorovanie rastlín a živočíchov, ekohry a pod. Staršie deti sa starajú o malú zeleninovú a bylinkovú záhradku v areáli školy. V jesenných mesiacoch deti vyrábajú spolu s rodičmi rôzne výtvory z jesenných plodov. Prostredníctvom digitálnych edukačných programov a zážitkového učenia poskytujeme deťom príležitosť poznávať prírodné zákonitosti a javy, vedieme ich k samostatnému hľadaniu informácií a bádaniu.

Pohyb a zdravý životný štýl

Súkromná materská škola svojimi interiérovými, exteriérovými priestormi a materiálnym vybavením poskytuje  širokú škálu  možností pre rozvoj telesnej kultúry detí. V oblasti pohybu a zdravého životného štýlu deti nadobúdajú trvalý pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám  a utvárajú si postoje  k zdravému životnému štýlu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aktívny pohyb a zdravá životospráva. Prioritu vidíme v zabezpečení dobrých podmienok pre pohybové aktivity – priestorových aj materiálnych, ktoré sú základom budovania vzťahu k pohybu. Aktivity, ktoré podporujú  naše zámery sú športové olympiády, turistické vychádzky, plavecký kurz, lyžiarsky kurz.

Poznávame tradície

Popri napredovaniu moderných technológií nezabúdame deťom vštepovať lásku k ľudovým tradíciám, ktoré majú v našom regióne trvalé korene. Tradične pripravujeme pre deti celoškolské aktivity Stavanie mája,  v spolupráci s rodičmi Tvorivé dielne – Urobme si svetlonosa, Zdobíme si medovníčky, Veselé veľkonočné nápady ( zdobenie vianočných medovníkov, zdobenie   vajíčok, ľudové zvyky a tradície naživo, vystúpenia pre rodičov s prvkami tradícií, ale aj vystúpenia detí v krojoch na ľudovú hudbu). V SMŠ pôsobí folklórny súbor Jabĺčko, ktorý sa prezentuje na rôznych folklórnych slávnostiach a podujatiach organizovaných mestom Martin alebo samotnou súkromnou materskou školou.

Charakteristika súkromnej materskej školy

História súkromnej materskej školy sa začala písať v roku 2004, kedy bola na základe rozhodnutia ministerstva školstva Slovenskej republiky zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Budova a ostatný pozemok súkromnej materskej školy je v nájme na základe nájomnej zmluvy, kde prenajímateľom je mesto Martin. Súkromná materská škola je 4 – triedna, poskytuje celodennú starostlivosť o výchovu a vzdelávanie detí. Počet detí zaradených v jednotlivých triedach je v súlade s platnou legislatívou. SMŠ navštevujú deti vo veku od 2-6 rokov a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky predovšetkým z Martina ale i z blízkeho okolia. Informačný systém je zabezpečený prostredníctvom webovej stránky www.smsjablcko.sk. Súkromná materská škola vydáva svoj vlastný časopis „Jabĺčko“ 1x v školskom roku.

SMŠ vidí inováciu školstva vo využívaní nových didaktických metód, foriem a stratégií. Dôraz však kladie na celý rad činiteľov, ktoré výrazne ovplyvňujú činnosť detí a ich reálne výchovno-vzdelávacie výsledky. K takýmto činiteľom patrí najmä klíma školy i atmosféra jednotlivých tried. Pri vytváraní vhodnej klímy využívame aj spoluprácu s  rodičmi a ostatnými inštitúciami. 

Vlastné ciele SMŠ

poznávanie a ochrana prírody, pohyb a zdravý životný štýl, poznávame tradície 

  • rozvíjať u detí zdravý životný štýl uskutočňovaním pravidelných pohybových aktivít – športové olympiády a školy v prírode, turistické vychádzky, poznávať a objavovať blízke aj vzdialenejšie okolie, prírodu, jej zákonitosti a svoje miesto v nej. Deti budú považovať šport a pohybovú aktivitu za súčasť svojho životného štýlu.
  • rozvíjať u detí kondičné a koordinačné schopnosti realizáciou lyžiarskych a plaveckých kurzov
  • prostredníctvom tvorivých dielní v spolupráci s rodičmi rozvíjať u detí manuálne zručnosti a umelecké cítenie
  • rozvíjať u detí lásku k ľudovým tradíciám – aktívne sa zúčastňovať na kultúrno – spoločenských akciách mesta s možnosťou prezentácie krúžkovej činnosti – detský folklórny súbor JABĹČKO.
  • prostredníctvom environmentálnych aktivít formovať a rozvíjať u detí také osobnostné kvality, ktoré prispejú k rozvoju zdravého životného štýlu.
  • prostredníctvom praktických aktivít zameraných na rozvoj prírodovedných zručností potrebných v bežnom živote rozvíjať u detí prírodovedné poznanie a skúsenosti.