Krúžková činnosť

Angličtina hrou –  cieľom je nadobudnúť základné vedomosti z anglického jazyka hravou a zábavnou formou.

Lektor: Hlavatová Michaela

Výtvarný ateliér – cieľom je  podchytiť záujem detí o kreatívnu výtvarnú činnosť, rozvíjať talent a nadanie detí, výtvarnými činnosťami pôsobiť na motoriku detí.

Lektor : BcA. Mária Fúčelová

 Folklórny krúžok –Jabĺčko – cieľom  je viesť deti k tvorivému prejavu, k individuálnemu dotváraniu osobitého pohybového výrazu a poznaniu ľudových hudobných a tanečných kreácií.

Lektor : Mgr. Gajdošová Lenka

 Disko tance – rozvíjať svoje pohybové zručnosti a schopnosti detí v disco tancoch, učiť ich rozoznávať rytmus jednoduchých detských melódií a koordinovať ich pohyby.

Lektor:  Masláková Oľga

Malý bádateľ – prakticky realizovať technické vzdelávanie a hravou formou rozvíjať špecifický spôsob premýšľania pri riešení prírodovedných a technických otázok – magnetizmus, rozpúšťanie materiálov, plávajúce a neplávajúce predmety, zvuk, kladka a iné témy.

Lektor: Mgr. Krčméry Ingrid

Nemčina hrou – cieľom je nadobudnúť základné vedomosti z nemeckého jazyka hravou a zábavnou formou.

Lektor: Bibiana Olexová

Ročný plán akcií

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL – aktívne zapájať deti do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl            

PRÁVA DETÍ – uplatňovať zdravé sebavedomie detí s dôrazom na sebapoznanie, naučiť sa primerane veku niesť zodpovednosť za svoje konanie, vedieť sa slobodne vyjadriť a presadiť s ohľadom na práva, potreby a názory iných.

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA –  poznávať a objavovať blízke aj vzdialenejšie okolie, prírodu, jej zákonitosti a svoje miesto v nej, s radosťou z nového poznania budú objavovať dosiaľ nepoznané.

september

Plavecký výcvik – Utvárať elementárne základy plávania, odstraňovať strach z vody. Vplyvom vody zvyšovať odolnosť a zdravie detí – predškoláci

október

Škôlkárska olympiáda – Športové dopoludnie s Luciou Hrivnák – Klocovou . Utvárať  schopnosť čestného športového zápolenia , rozvíjať pohybovú výkonnosť a telesnú zdatnosť.

Deň svetlonosov – tvorivé dielne s rodičmi . Aktívne sa zúčastniť na príprave a oslavách sviatkov a významných dní . Na základe pozorovania a prežívania ich vedieť charakterizovať a poznať ich význam.   Utvárať predstavu o regionálnych ľudových tradíciách a zvykoch.

december

Stretnutie s Mikulášom 

Zdobenie medovníkov – tvorivé dielne s rodičmi. Aktívne sa zúčastniť na príprave a oslavách sviatkov a významných dní . Na základe pozorovania a prežívania ich vedieť charakterizovať a poznať ich význam.   Utvárať predstavu o regionálnych ľudových tradíciách a zvykoch.

február

 Lyžiarsky výcvik – Utvárať základné pohybové zručnosti na lyžiach a prekonávať strach z jazdy na lyžiach

 Zimná vychádzka do Jasenskej doliny – Pozorovať a poznávať  rozmanitosť živej prírody. Uvedomovať si, že les tvorí dôležitú súčasť životného prostredia a aký význam má pre ľudí. Utvárajú si emocionálne bohatý vzťah k prírode

 Fašiangový karneval – Utvárať predstavu o regionálnych ľudových tradíciách a zvykoch.

marec

Veselé veľkonočné nápady – tvorivé dielne s rodičmi. Aktívne sa zúčastniť na príprave a oslavách sviatkov a významných dní . Na základe pozorovania a prežívania ich vedieť charakterizovať a poznať ich význam.   Utvárať predstavu o regionálnych ľudových tradíciách a zvykoch.

apríl 

Martinské atletické hviezdičky – účasť predškolákov na športovej súťaži ,  ktorú organizuje  mesto Martin.

Hvezdáreň v Gymnáziu V. P. Tótha Martin – spoznávať a pozorovať silu slnka a oblohy – predškoláci

DOD – uskutočniť deň otvorených dverí pre zákonných zástupcov a deti, ktorí majú záujem navštevovať SMŠ

máj

Stavanie mája – priblížiť deťom ľudové zvyky a tradície

Mamičkin deň – Uvedomiť si a oceniť hodnotu lásky rodičov  najmä matky k dieťaťu.

jún

„Týždeň detských radostí“ – Aktívne sa zúčastniť na oslavách MDD, vedieť charakterizovať a poznať ich význam.

Deň na kolieskach – Dodržiavať a prakticky uplatňovať základné pravidlá bezpečnosti cestnej premávky.

 Rozprávková noc v materskej škole – Nezabudnuteľné zážitky s rozprávkovými postavičkami pod rúškom tajomnej noci. Rozvíjať predstavu a fantáziu prostredníctvom rozprávok. Uvádzanie detí do sveta rozprávok a tvorivé vyjadrenie ich prežívania – predškoláci

Škola v prírode – Prostredníctvom citového vzťahu k prírode utvárať u detí základy environmentálneho  cítenia.   Ochraňovať prírodu ako dôležitú súčasť životného prostredia, upozorňovať na prejavy ohrozovania alebo ničenia prírody  – predškoláci

Výlet do Jahodníckych hájov a múzea slovenskej dediny – spoznávať ľudovú kultúru a umenie.

Slávnostná rozlúčka s predškolákmi – Zhodnotenie  základov kľúčových kompetencií  na konci predprimárneho vzdelávania.

Iné akcie a spolupráca

Návšteva knižnice Martin – Sever

Bábkové a divadelné predstavenia – Priblížiť deťom dramatické  umenie prostredníctvom profesionálneho divadla.

Divadelné predstavenia zamestnancov školy deťom – Komunikácia   citov , hrové  utváranie životných postojov a všeľudských hodnôt.

Kamarát AX – V spolupráci s Mestskou políciou Martin utvárať schopnosť ochrany pred úrazmi, zvyšovať bezpečnosť prostredníctvom primeranej ostražitosti.

Teddy Bear Hospital – v spolupráci s Martinským klubom medikov zorganizovať projekt s názvom “ Nemocnica u medvedíka“ – zbaviť sa strachu z lekára