OZNAM

Oznamujem Vám  možnosť odhlasovania detí zo stravy  prostredníctvom

SMS správy na tel. číslo: 0948 289 870.

SMS odhlášky píšte v tvare – Meno dieťaťa, dátum odhlásenia (od – do).

SMS odhlášky akceptujeme podľa Školského poriadku SMŠ – do 7,00 hodiny pracovného dňa.

Telefónne číslo na odhlasovanie zo stravy zostáva nezmenené – 043 4230 428.

riaditeľka SMŠ

OBČIANSKE ZDRUŽENIE JABĹČKO

Občianske združenie Jabĺčko je zriadené pri našej Súkromnej materskej škole Prvá SMŠ. Prosíme rodičov a známych, aby nám prispeli 2% z daní za rok 2023 a tým nám finančne pomohli k zakúpeniu nových učebných pomôcok, hračiek a iných potrieb k výchovno – vzdelávacej činnosti.

AKO UROBIŤ DOBRÚ VEC?

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 • Po vyplnení je potrebné tlačivá odovzdať na Daňový úrad v meste trvalého bydliska, alebo ich môžete priniesť do SMŠ.

IČO – 42215323

právna forma – občianske združenie

obchodné meno – Občianske združenie JABĹČKO

sídlo – Zvolenská 32, 03601 Martin

Za príspevky Vám ďakujeme!

Krúžková činnosť

Angličtina hrou –  cieľom je nadobudnúť základné vedomosti z anglického jazyka hravou a zábavnou formou.

Lektor: Hlavatová Michaela

Výtvarný ateliér – cieľom je  podchytiť záujem detí o kreatívnu výtvarnú činnosť, rozvíjať talent a nadanie detí, výtvarnými činnosťami pôsobiť na motoriku detí.

Lektor : BcA. Mária Fúčelová

 Folklórny krúžok –Jabĺčko – cieľom  je viesť deti k tvorivému prejavu, k individuálnemu dotváraniu osobitého pohybového výrazu a poznaniu ľudových hudobných a tanečných kreácií.

Lektor : Mgr. Gajdošová Lenka

 Disko tance – rozvíjať svoje pohybové zručnosti a schopnosti detí v disco tancoch, učiť ich rozoznávať rytmus jednoduchých detských melódií a koordinovať ich pohyby.

Lektor:  Masláková Oľga

Malý bádateľ – prakticky realizovať technické vzdelávanie a hravou formou rozvíjať špecifický spôsob premýšľania pri riešení prírodovedných a technických otázok – magnetizmus, rozpúšťanie materiálov, plávajúce a neplávajúce predmety, zvuk, kladka a iné témy.

Lektor: Mgr. Krčméry Ingrid

Nemčina hrou – cieľom je nadobudnúť základné vedomosti z nemeckého jazyka hravou a zábavnou formou.

Lektor: Bibiana Olexová

Ročný plán akcií

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL – aktívne zapájať deti do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl            

PRÁVA DETÍ – uplatňovať zdravé sebavedomie detí s dôrazom na sebapoznanie, naučiť sa primerane veku niesť zodpovednosť za svoje konanie, vedieť sa slobodne vyjadriť a presadiť s ohľadom na práva, potreby a názory iných.

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA –  poznávať a objavovať blízke aj vzdialenejšie okolie, prírodu, jej zákonitosti a svoje miesto v nej, s radosťou z nového poznania budú objavovať dosiaľ nepoznané.

september

Plavecký výcvik – Utvárať elementárne základy plávania, odstraňovať strach z vody. Vplyvom vody zvyšovať odolnosť a zdravie detí – predškoláci

október

Škôlkárska olympiáda – Športové dopoludnie s Luciou Hrivnák – Klocovou . Utvárať  schopnosť čestného športového zápolenia , rozvíjať pohybovú výkonnosť a telesnú zdatnosť.

Deň svetlonosov – tvorivé dielne s rodičmi . Aktívne sa zúčastniť na príprave a oslavách sviatkov a významných dní . Na základe pozorovania a prežívania ich vedieť charakterizovať a poznať ich význam.   Utvárať predstavu o regionálnych ľudových tradíciách a zvykoch.

december

Stretnutie s Mikulášom 

Zdobenie medovníkov – tvorivé dielne s rodičmi. Aktívne sa zúčastniť na príprave a oslavách sviatkov a významných dní . Na základe pozorovania a prežívania ich vedieť charakterizovať a poznať ich význam.   Utvárať predstavu o regionálnych ľudových tradíciách a zvykoch.

február

 Lyžiarsky výcvik – Utvárať základné pohybové zručnosti na lyžiach a prekonávať strach z jazdy na lyžiach

 Zimná vychádzka do Jasenskej doliny – Pozorovať a poznávať  rozmanitosť živej prírody. Uvedomovať si, že les tvorí dôležitú súčasť životného prostredia a aký význam má pre ľudí. Utvárajú si emocionálne bohatý vzťah k prírode

 Fašiangový karneval – Utvárať predstavu o regionálnych ľudových tradíciách a zvykoch.

marec

Veselé veľkonočné nápady – tvorivé dielne s rodičmi. Aktívne sa zúčastniť na príprave a oslavách sviatkov a významných dní . Na základe pozorovania a prežívania ich vedieť charakterizovať a poznať ich význam.   Utvárať predstavu o regionálnych ľudových tradíciách a zvykoch.

apríl 

Martinské atletické hviezdičky – účasť predškolákov na športovej súťaži ,  ktorú organizuje  mesto Martin.

Hvezdáreň v Gymnáziu V. P. Tótha Martin – spoznávať a pozorovať silu slnka a oblohy – predškoláci

DOD – uskutočniť deň otvorených dverí pre zákonných zástupcov a deti, ktorí majú záujem navštevovať SMŠ

máj

Stavanie mája – priblížiť deťom ľudové zvyky a tradície

Mamičkin deň – Uvedomiť si a oceniť hodnotu lásky rodičov  najmä matky k dieťaťu.

jún

„Týždeň detských radostí“ – Aktívne sa zúčastniť na oslavách MDD, vedieť charakterizovať a poznať ich význam.

Deň na kolieskach – Dodržiavať a prakticky uplatňovať základné pravidlá bezpečnosti cestnej premávky.

 Rozprávková noc v materskej škole – Nezabudnuteľné zážitky s rozprávkovými postavičkami pod rúškom tajomnej noci. Rozvíjať predstavu a fantáziu prostredníctvom rozprávok. Uvádzanie detí do sveta rozprávok a tvorivé vyjadrenie ich prežívania – predškoláci

Škola v prírode – Prostredníctvom citového vzťahu k prírode utvárať u detí základy environmentálneho  cítenia.   Ochraňovať prírodu ako dôležitú súčasť životného prostredia, upozorňovať na prejavy ohrozovania alebo ničenia prírody  – predškoláci

Výlet do Jahodníckych hájov a múzea slovenskej dediny – spoznávať ľudovú kultúru a umenie.

Slávnostná rozlúčka s predškolákmi – Zhodnotenie  základov kľúčových kompetencií  na konci predprimárneho vzdelávania.

Iné akcie a spolupráca

Návšteva knižnice Martin – Sever

Bábkové a divadelné predstavenia – Priblížiť deťom dramatické  umenie prostredníctvom profesionálneho divadla.

Divadelné predstavenia zamestnancov školy deťom – Komunikácia   citov , hrové  utváranie životných postojov a všeľudských hodnôt.

Kamarát AX – V spolupráci s Mestskou políciou Martin utvárať schopnosť ochrany pred úrazmi, zvyšovať bezpečnosť prostredníctvom primeranej ostražitosti.

Teddy Bear Hospital – v spolupráci s Martinským klubom medikov zorganizovať projekt s názvom “ Nemocnica u medvedíka“ – zbaviť sa strachu z lekára

Denný poriadok v SMŠ

Prevádzka súkromnej materskej školy: od 06,00 – do 16,30 hod.

 

Rozpis denných činností

06,00 – 07,00 – schádzanie detí v jedálni SMŠ

07,00 – 08,10

 • schádzanie detí v triede
 • hry a činnosti podľa výberu detí
 • ranný filter, ranný kruh
 • spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
 • vzdelávacie aktivity
 • zdravotné cvičenia
 • osobná hygiena

08,10 – 08,35

 • desiata, osobná hygiena

08,35 – 11,10

 • vzdelávacie aktivity
 • zdravotné cvičenia
 • pobyt vonku
 • osobná hygiena

11,10 – 11,35

 • obed

11,35 – 14,10

 • osobná hygiena, čistenie zubov
 • odpočinok

14,10 – 14,35

 • olovrant, osobná hygiena

14,35 – 16,00

 • vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí – individuálne, skupinové priamo i nepriamo usmernené – v triede alebo v školskej záhrade
 • hodnotenie dňa

16,00 – 16,30

 • hry a činnosti podľa výberu detí – individuálne, skupinové priamo i nepriamo usmernené – v jedálni SMŠ alebo v školskej záhrade

Zameranie súkromnej materskej školy

Zameranie vychádza z vonkajších a vnútorných podmienok SMŠ, zo spoločenských potrieb, z vlastných overených projektov, požiadaviek rodičov a z osobnostného zamerania pedagogických zamestnancov.

Poznávanie a ochrana prírody

Východiskom pre rozvíjanie poznatkov v oblasti poznávania a ochrany prírody je umiestnenie súkromnej materskej školy v prostredí bohatom na zeleň, čo umožňuje deťom poznávať prírodu a pochopiť súvislosti medzi prírodnými javmi. Súčasne to umožňuje deťom  pochopiť dôležitosť jej ochrany. Inovatívnymi metódami a formami podporujeme u detí schopnosť  poznávať, objavovať, bádať a skúmať okolitý sveta a rozvíjať tak ich prírodovednú gramotnosť – krúžok pre staršie deti Malý bádateľ.  Ochrana prírody patrí pri súčasnom stave znečistenia našej planéty k prioritám mnohých inštitúcií. Naše turistické vychádzky majú v sebe okrem športových aktivít zahrnuté aj enviromentálne prvky: čo do prírody patrí a čo nie, priame pozorovanie rastlín a živočíchov, ekohry a pod. Staršie deti sa starajú o malú zeleninovú a bylinkovú záhradku v areáli školy. V jesenných mesiacoch deti vyrábajú spolu s rodičmi rôzne výtvory z jesenných plodov. Prostredníctvom digitálnych edukačných programov a zážitkového učenia poskytujeme deťom príležitosť poznávať prírodné zákonitosti a javy, vedieme ich k samostatnému hľadaniu informácií a bádaniu.

Pohyb a zdravý životný štýl

Súkromná materská škola svojimi interiérovými, exteriérovými priestormi a materiálnym vybavením poskytuje  širokú škálu  možností pre rozvoj telesnej kultúry detí. V oblasti pohybu a zdravého životného štýlu deti nadobúdajú trvalý pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám  a utvárajú si postoje  k zdravému životnému štýlu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aktívny pohyb a zdravá životospráva. Prioritu vidíme v zabezpečení dobrých podmienok pre pohybové aktivity – priestorových aj materiálnych, ktoré sú základom budovania vzťahu k pohybu. Aktivity, ktoré podporujú  naše zámery sú športové olympiády, turistické vychádzky, plavecký kurz, lyžiarsky kurz.

Poznávame tradície

Popri napredovaniu moderných technológií nezabúdame deťom vštepovať lásku k ľudovým tradíciám, ktoré majú v našom regióne trvalé korene. Tradične pripravujeme pre deti celoškolské aktivity Stavanie mája,  v spolupráci s rodičmi Tvorivé dielne – Urobme si svetlonosa, Zdobíme si medovníčky, Veselé veľkonočné nápady ( zdobenie vianočných medovníkov, zdobenie   vajíčok, ľudové zvyky a tradície naživo, vystúpenia pre rodičov s prvkami tradícií, ale aj vystúpenia detí v krojoch na ľudovú hudbu). V SMŠ pôsobí folklórny súbor Jabĺčko, ktorý sa prezentuje na rôznych folklórnych slávnostiach a podujatiach organizovaných mestom Martin alebo samotnou súkromnou materskou školou.

Charakteristika súkromnej materskej školy

História súkromnej materskej školy sa začala písať v roku 2004, kedy bola na základe rozhodnutia ministerstva školstva Slovenskej republiky zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Budova a ostatný pozemok súkromnej materskej školy je v nájme na základe nájomnej zmluvy, kde prenajímateľom je mesto Martin. Súkromná materská škola je 4 – triedna, poskytuje celodennú starostlivosť o výchovu a vzdelávanie detí. Počet detí zaradených v jednotlivých triedach je v súlade s platnou legislatívou. SMŠ navštevujú deti vo veku od 2-6 rokov a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky predovšetkým z Martina ale i z blízkeho okolia. Informačný systém je zabezpečený prostredníctvom webovej stránky www.smsjablcko.sk. Súkromná materská škola vydáva svoj vlastný časopis „Jabĺčko“ 1x v školskom roku.

SMŠ vidí inováciu školstva vo využívaní nových didaktických metód, foriem a stratégií. Dôraz však kladie na celý rad činiteľov, ktoré výrazne ovplyvňujú činnosť detí a ich reálne výchovno-vzdelávacie výsledky. K takýmto činiteľom patrí najmä klíma školy i atmosféra jednotlivých tried. Pri vytváraní vhodnej klímy využívame aj spoluprácu s  rodičmi a ostatnými inštitúciami. 

Vlastné ciele SMŠ

poznávanie a ochrana prírody, pohyb a zdravý životný štýl, poznávame tradície 

 • rozvíjať u detí zdravý životný štýl uskutočňovaním pravidelných pohybových aktivít – športové olympiády a školy v prírode, turistické vychádzky, poznávať a objavovať blízke aj vzdialenejšie okolie, prírodu, jej zákonitosti a svoje miesto v nej. Deti budú považovať šport a pohybovú aktivitu za súčasť svojho životného štýlu.
 • rozvíjať u detí kondičné a koordinačné schopnosti realizáciou lyžiarskych a plaveckých kurzov
 • prostredníctvom tvorivých dielní v spolupráci s rodičmi rozvíjať u detí manuálne zručnosti a umelecké cítenie
 • rozvíjať u detí lásku k ľudovým tradíciám – aktívne sa zúčastňovať na kultúrno – spoločenských akciách mesta s možnosťou prezentácie krúžkovej činnosti – detský folklórny súbor JABĹČKO.
 • prostredníctvom environmentálnych aktivít formovať a rozvíjať u detí také osobnostné kvality, ktoré prispejú k rozvoju zdravého životného štýlu.
 • prostredníctvom praktických aktivít zameraných na rozvoj prírodovedných zručností potrebných v bežnom živote rozvíjať u detí prírodovedné poznanie a skúsenosti.